ZAPYTANIA OFERTOWE

INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH PONIŻSZYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH !!!


KRYTERIA OCENY OFERT:

Lp.

kryterium

Waga kryterium

1

Cena ofertowa netto

80%

2

Okres gwarancji w miesiącach, serwis

20%

 

Opis sposobu przyznania punktacji:

Kryterium cena - waga 80 % :

- najniższa cena 3 pkt,

- najwyższa cena 1 pkt.

Kryterium gwarancja – waga 20%

- najkrótszy okres gwarancji 1 pkt

- najdłuższy okres gwarancji 3 pkt

 

Punkty są przyznawane zgodne z rankingiem dla danego kryterium. Wygrywa oferta z najwyższą liczbą punktów.


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu operacji. Warunek zostanie zweryfikowany przez zamawiającego na podstawie CEiDG/KRS.

- Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzonej działalności

- Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi


WARUNKI WYKLUCZENIA:

- odurzeniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu

- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym

- wykluczeniu podlegają oferty w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- oferta zostanie złożona po terminie wynikającym z zapytania


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZWIERAĆ CO NAJMNIEJ:

- dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)

- data sporządzenia oferty

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)

- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT

- termin realizacji zamówienia

- warunki płatności

- termin ważności oferty

- podpis oferenta lub osoby upoważnionej do wystawienia w jego imieniu


ZŁOŻENIE OFERTY: 

- osobiście w siedzibie firmy "KUCYK" Paweł Marczyński: ul. Tkacka 32, 34-120 Andrychów

- przesłanie e-mailem na adres  marcel55@vp.pl OFERTA NR 1.

zakup PRZYCZEPY GASTRONOMICZNEJ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I URZĄDZENIAMI GASTRONOMICZNYMI

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 20-06-2017

 *termin realizacji: 20 sierpnia 2017

Przyczepa gastronomiczna z wyposażeniem dodatkowym - parametry:

-Przyczepa dwuosiowa, z oknem, z drzwiami

-Długość : około 4000 mm; szerokość: około 2100 mm; wysokość: około 2050 mm.

-Instalacja elektryczna pozwalająca na podłączenie urządzeń gastronomicznych i podłączenie do sieci elektrycznej

-Oświetlenie sufitowe (min. 2 żarówki), oświetlenie dodatkowe w klapach

-Zabudowa meblowa

- szafka na ubrania, szafki na przechowywanie żywności

-Wentylacja – wymuszony obieg powietrza

-Monitoring: 2 kamery, 1 rejestrator wyposażony w dysk twardy

-System nagłośnienia, radio/odtwarzacz z głośnikami

-Szuflada na pieniądze-zabudowana, zamykana

-Osłona przeciwwietrzna

 

Szafa chłodnicza-parametry:

-230V zasilanie

-Pojemność: 300-350L

-Wymuszony obieg chłodzenia

-Układ chłodzenia dynamiczny

-Zamek drzwi

-automatyczne odszranianie -min. 2 przesuwne ruszty

 

Szafa mroźnicza-parametry:

-230 V zasilanie

-pojemność: 120 L

-wymuszony obieg chłodzenia

-elektryczny sterownik

-zamek drzwi

-automatyczne odmrażanie

-minimum 2 ruszty

 

Naleśnikarka podwójna-parametry:

-400V zasilanie

-Płynna regulacja temperatury

-Kontrolka pracy i grzania zabezpieczająca przed poparzeniem

-Oddzielne sterowanie każdej płyty

 

Gofrownica podwójna-parametry:

-230V zasilanie

-Regulacja temperatury

-Kontrolka pracy i grzania zabezpieczająca przed poparzeniem

-Oddzielne sterowanie każdej płyty

 

Sokowirówka-parametry:

-230V zasilanie

-forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw

-tacka zbierająca krople

-pojemniki łatwo zdejmujące i czyszczące się, co pozwala na utrzymanie stanu czystości bez zastrzeżeń

-zachowanie składników odżywczych podczas wytwarzania soku


Automat do lodów włoskich-parametry:

-400V zasilanie

-Maszyna do lodów twardych - dwa smaki + mix

-Chłodzona powietrzem + pompa powietrzna

 

Ekspres do kawy (automat)-parametry:

-230V zasilanie

-Funkcja mielenia kawy

-Dysza do spieniania mleka

 

*Urządzenia powinny być zamontowane w przyczepie przez wykonawcę.OFERTA NR 2 .

zakup 3 STOLIKÓW I 6 ŁAWEK Z OPARCIEM

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 20-06-2017

 *termin realizacji: 20 lipiec 2017

PARAMETRY:

-materiał wykonania: drewno impregnowane, drewno wyszlifowane

-dane techniczne ławki z oparciem: około - długość: 150cm, szerokość: 60cm, głębokość: 50cm, wysokość: 43cm

-dane techniczne stolika: około - długość: 150cm, szerokość 66cm, głębokość: 50cm, wysokość: 80cm

* w cenie uwzględniony transportOFERTA NR 3 .

zakup DWÓCH WAGONÓW DO KOLEJKI DO PRZEWOZU OSÓB

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 20-06-2017

 *termin realizacji: 20 sierpnia 2017

PARAMETRY:

-Szerokość około 180cm, Wysokość około 220 cm

-Wagoniki w wersji otwartej (z roletami)

-Liczba miejsc w wagonie nie mniej niż 24

-Wagony z osobnymi wejściami do każdej ławki

-Ławki drewniane


OFERTA NR 4 .

zakup NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 27-06-2017

 *termin realizacji: 20 lipiec 2017

PARAMETRY:

Element placu zabaw- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania

-Powierzchnia- 150 metrów kwadratowych

-Płytki gumowa - w kształcie kwadratów o wymiarach 500 x 500 x 30mm


OFERTA NR 5 .

zakup ZJEŻDŻALNI DMUCHANEJ

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 27-06-2017

 *termin realizacji: 20 lipiec 2017

PARAMETRY:

-szerokość: około 5,5 m; wysokość: około 7m; długość 8,5 m

-czas nadmuchania około 5-6 min

-liczba dzieci mogących korzystać ze zjeżdżalni 15- 20

-części dodatkowe: wentylator, schody wymienne, ślizg wymienny

-materiał o bardzo dobrej wytrzymałości, odporności

-personalizacja wykonania grafiki reklamowej


OFERTA NR 6 .

zakup DMUCHANEGO BASENU

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 27-06-2017

 *termin realizacji: 20 lipiec 2017

PARAMETRY:

-kształt-kwadrat, szerokość: 4m, długość: 4m, wysokość: max. 2,5m

-części dodatkowe: wentylator

-materiał o bardzo dobrej wytrzymałości, odporności

-personalizacja wykonania grafiki reklamowej

-części dodatkowe: wentylator, schody wymienne, ślizg wymienny

-materiał o bardzo dobrej wytrzymałości, odporności

-personalizacja wykonania grafiki reklamowej


OFERTA NR 7 .

zakup PLACU ZABAW - KOMPLET.

Plac zabaw (zestaw podstawowy konstrukcja ze zjeżdżalniami, platformami i przejściami), powiększony o: huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami płaskimi, huśtawka wagowa ważka, bujak na sprężynie, piaskownica.

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 27-06-2017

 *termin realizacji: 20 lipiec 2017

PARAMETRY: 

-Plac zabaw zestaw podstawowy: Wysokość całkowita – do 400 cm, Max wysokość upadku: 200 cm, wieże z daszkiem, trapy łączące i wejściowe, przejście tunelowe, drabinka.

-Huśtawka wahadłowa- dwa siedziska; minimum jedno, płaskie zawieszone na łańcuchach. Wysokość upadku max 140 cm., huśtawka wolnostojąca.

-Huśtawka wagowa- wykonanie drewno, umieszczone na podstawie metalowej, - z dwoma siedziskami, z dwoma uchwytami metalowymi, dwie opony pełniące rolę odbojników.

-Bujak sprężynowy- max wysokość upadku- 50 cm, bujak pojedynczy, płyta z laminatu przymocowana do sprężyny, uchwyty, podparcia dla stóp.

-Piaskownica –piaskownica kwadratowa (max. 350*350cm), siedziska w narożnikach (4 sztuki).

W cenie koszt urządzeń, transport do siedziby, montaż.


OFERTA NR 8 .

zakup OGRODZENIA NA PLAC ZABAW

 *termin składania ofert: 13-06-2017 - 27-06-2017

 *termin realizacji: 20 lipiec 2017

PARAMETRY:

- całość: 40 metrów

- materiał wykonania: drewno

- zbudowane z przęseł o max. długości 2 m

- wysokość max.: około 100-150cm                                                                                                                                       

- drewno szlifowane

- drewno impregnowane, odporne na warunki atmosferyczne

W cenie transport i montaż.

Skontaktuj się z nami

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Imieniny
Dziś jest 06/12/2021
Pogoda
Pogoda Andrychów z serwisu