REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

realizowanej w ramach „Wielkich Targów Ogrodniczych 2019”

Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści niniejszego dokumentu.

 

§ 1

AUKCJA

1.     Organizatorem aukcji charytatywnej jest „KUCYK” Paweł Marczyński; ul. Tkacka 32, 34-120 Andrychów; NIP 551-137-90-55, zwanym dalej Organizatorem.

2.     Przedmiotem aukcji są rzeczy i vouchery przeznaczone na licytację oraz 10% z biletów wstępu na Wielkie Targi Ogrodnicze 2019.

3.     Całkowity dochód uzyskany z aukcji  zostanie przekazana na rzecz Karoliny Fiałek.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     Uczestnikiem aukcji może być osoba niepełnoletnia.

2.     Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.

3.     Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia  przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.

 

§ 3

PRZEBIEG AUKCJI

1.     Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów w czasie trwania Wielkich Targów Ogrodniczych o ustalonej godzinie.

2.     Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza).

3.     Aukcja odbędzie się na specjalnym stoisku Licytacji (scena).

4.     Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.

5.     Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

6.     Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.

7.     Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w momencie zakończenia przeprowadzanej aukcji danego towaru.

8.     Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przeprowadzanej aukcji.

 

 

                                                                   §4

                                                    ODBIÓR NAGRODY

1.     Przekazanie nagrody pieniężnej zdobytej podczas aukcji przeprowadzonej w czasie trwania Wielkich Targów Ogrodniczych 2019 nastąpi najpóźniej 07.05.2019r.

2.     Organizator skontaktuje się w celu ustalenia miejsca i przekazania pieniędzy na leczenie Karoliny Fiałek.

3.     Nagroda zostanie przekazana rodzicom Karoliny Fiałek - Pani Justynie Fiałek lub Panu Michałowi Fiałek po wcześniejszym wylegitymowaniu.

 

§5

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie „KUCYK” Paweł Marczyński oraz na Wielkich Targach Ogrodniczych 2019.